praca gdańsk

Regulamin

§ 1

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Administrator – Zrboione.pl spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Pniewskiego 7/2a, NIP 9571085135, REGON: 364068438;

Konto - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Portalu na rzecz Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Portalu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w Portalu, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem;

Portal - prowadzony przez Administratora serwis internetowy zrobione.pl, dostępny w domenie zrobione.pl, służący do kojarzenia Zlecających z Wykonawcami, w celu świadczenia przez Wykonawców na rzecz Zlecających Usług;

Regulamin - niniejszy regulamin;

Usługa - czynność oferowana lub wykonywana przez Wykonawcę na rzecz Zlecającego, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Portalu;

Wizytówka - informacja o Wykonawcy zamieszczona w Portalu dotycząca Wykonawcy oraz Usług przez niego świadczonych;

Wykonawca - Użytkownik prezentujący, za pośrednictwem Portalu, możliwość wykonania Usługi;

Zlecający - Użytkownik składający zamówienie na Usługi w ramach Portalu. 

§ 2

 1. Celem Portalu jest kojarzenie osób chcących zlecić wykonanie Usług (Zlecający) z osobami, które takie Usługi chciałyby wykonać (Wykonawcy) oraz umożliwianie zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług, polegających na umożliwieniu Zlecającemu znalezienie Wykonawcy Usług, a Wykonawcy Zlecającego Usługę, wynegocjowanie pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą szczegółów wykonania Usługi oraz zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym.

§ 3

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do Portalu jest skorzystanie z urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon) wyposażonych w powszechnie dostępną przeglądarkę internetową.
 3. Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Portalu przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Portalu i zaakceptowania Regulaminu. Serwis jest również dostępny dla osób nieposiadających Konta. Osoby nie posiadające Konta nie mogą jednak zlecić lub wykonać Usługi.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Portalu może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot.

§ 4

 1. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Portalu, a przede wszystkim, w celu zlecenia Usługi oraz przyjęcia zlecenia wykonania Usługi, należy zarejestrować się w Portalu, aby utworzyć Konto.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Administratora na stronach Portalu oraz akceptację Regulaminu.
 3. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności powoduje otrzymanie przez Użytkownika automatycznego powiadomienia SMS na wskazany numer telefonu Użytkownika. Moment aktywacji Konta Użytkownika równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług na zasadach wynikających z Regulaminu.
 4. Rejestrując Konto Użytkownik potwierdza:
  1. prawo Administratora do udostępniania i przechowywania informacji oraz danych umieszczonych przez Użytkownika na Koncie;
  2. upoważnia Administratora do korzystania z Wizytówki w celu promocji Portalu oraz w innych celach określonych przez Administratora;
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Administratora, w tym newsletterów oraz informacji dotyczących Portalu.
 5. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie.
 6. Użytkownik zgadza się podać prawdziwe, aktualne i kompletne informacje podczas procesu rejestracji i aktualizować takie informacje, aby utrzymać je jako prawdziwe, aktualne i kompletne. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta, jeśli Użytkownik utworzy więcej niż jedno Konto, lub jeśli informacje podane w procesie rejestracji lub później okażą się nieprawdziwe lub niekompletne.
 7. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła do Konta. Użytkownik nie będzie ujawniać hasła osobom trzecim oraz potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte w ramach swojego Konta. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Administratora o nieautoryzowanym użyciu Konta.
 8. Użytkownik oświadcza, iż korzystając z Portalu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zgadza się na warunki w nim opisane. Jeśli Użytkownik korzysta z Portalu w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, Użytkownik potwierdza, iż jest uprawniony do reprezentowania takiej osoby.

§ 5

 1. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Portalu danych.
 2. Aktywacja Konta w Portalu powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach Portalu. Użytkownik samodzielnie wybiera, które z danych będą wyświetlane, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.
 3. W ramach Portalu Użytkownik może prezentować dodane przez siebie pliki, w tym zdjęcia oraz inne materiały i elementy. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach Portalu wyświetlane i publicznie dostępne jest co najmniej imię Użytkownika oraz miejscowość, którą Użytkownik wskazał, jako miejsce zamieszkania oraz dzielnica (jeśli występuje). W przypadku Użytkowników nie będących osobami fizycznymi, w ramach Portalu wyświetlana i publicznie dostępna jest co najmniej firma Użytkownika (nazwa prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej) oraz wskazana siedziba (miejscowość oraz dzielnica, jeśli występuje).
 4. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z prezentowania niektórych danych w wizytówce z zastrzeżeniem punktu 3.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z funkcjonalności Portalu.
 6. Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych w postaci imienia i nazwiska, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Zabronione jest przekazywanie Konta innej osobie.

§ 6

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Wizytówek oraz zawierania umów dotyczących Usług, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Wizytówka może być zamieszczona wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowy będącej rezultatem zamieszczonej Wizytówki, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 3. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w Portalu i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umów mają możliwość ich zawarcia lub należytego wykonania.
 4. Treść Wizytówki powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do możliwości należytego wykonania Usługi.
 5. Informacje zawarte w Wizytówce Wykonawcy należy rozumieć jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania ofert.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Wizytówce, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 7. Administrator nie ingeruje w treść Wizytówki oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Regulaminie.
 8. Treść Wizytówki nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora.
 9. Użytkownicy powinni dołożyć należytej staranności, aby tworzone przez nich Wizytówki, a także oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu nie były dokonywane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Wizytówek oraz korespondencji prowadzonej między Wykonawcą a Zlecającym, w szczególności w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów itp.).
 11. Użytkownik, w związku z korzystaniem z Portalu, zobowiązuje się nie kontaktować z innym Użytkownikiem dla celów innych niż szczegóły związane z wykonaniem Usługi.

§ 7

 1. W celu zlecenia usługi, Użytkownik, zalogowany na własnym Koncie jako Zlecający, poprzez Portal, winien wyszukać Wykonawcę, korzystając z kryteriów wyszukiwania Portalu i skierować do niego zapytanie zawierające:
  1. rodzaj Usługi i przewidywany czas jej wykonania;
  2. miejsce wykonania Usługi;
  3. proponowany termin wykonania Usługi (bądź wskazanie, iż termin wykonania Usługi jest elastyczny);
  4. opis Usługi (możliwe i wskazane jest dodanie zdjęcia, które pomoże ocenić czas wykonania Usługi).
 2. Wybrany przez Zlecającego Wykonawca otrzyma wiadomość SMS wskazującą, iż otrzymał wiadomość od Zlecającego, którą odczytać może po zalogowaniu się na swoje Konto w Portalu, w dziale “Wiadomości”.
 3. Wykonawca winien, w możliwie jak najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 48 godzin, odpowiedzieć Zlecającemu, iż albo nie jest zainteresowany wykonaniem Usługi, albo jest zainteresowany jej wykonaniem, jednocześnie:
  1. przyjmując zaproponowane przez Zlecającego warunki Zlecenia (co oznacza, iż Wykonawca zobowiązany jest wykonać Usługę na warunkach zaproponowanych przez Zlecającego);
  2. zmieniając zaproponowane przez Zlecającego warunki Zlecenia w zakresie terminu wykonania;
  3. zadając pytanie dotyczące szczegółów Zlecenia.
 4. Zlecający, otrzyma wiadomość SMS wskazującą, iż otrzymał wiadomość od Wykonawcy, którą odczytać może po zalogowaniu się na swoje Konto w Portalu w dziale “Wiadomości”.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca przyjął zaproponowane przez Zlecającego warunki Zlecenia, Zlecający winien w możliwie jak najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 48 godziny od otrzymania wiadomości, potwierdzić chęć współpracy z Wykonawcą oraz aktualność zlecenia. Jeśli Zlecający w ciągu 48 godzin od potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia Usługi do realizacji nie potwierdzi zlecenia, zostanie ono wygaszone.
 6. W przypadku, gdy Wykonawca zmienił zaproponowane przez Zlecającego warunki zlecenia, Zlecający może:
  1. przyjąć zaproponowane przez Wykonawcę warunki Zlecenia, co oznacza, iż Zlecający winien w możliwie jak najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 48 godziny od przyjęcia oferty, potwierdzić chęć współpracy z Wykonawcą oraz aktualność zlecenia. Jeśli Zlecający w ciągu 48 godzin od potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia Usługi do realizacji nie potwierdzi zlecenia, zostanie ono wygaszone.; lub
  2. zmienić zaproponowane przez Wykonawcę warunki Zlecenia w zakresie terminu wykonania. Zmiana skutkować będzie wiadomością wysłaną do Wykonawcy, który będzie miał możliwość działania analogicznego do tych opisanych w pkt 3; lub
  3. odrzucić zaproponowane zmiany, co skutkować będzie wygaśnięciem zlecenia.
 7. Strony mogą prowadzić korespondencję do momentu, aż któraś ze Stron nie przyjmie, bądź nie odrzuci oferty drugiej Strony. Brak odpowiedzi przez jedną ze Stron korespondencji w ciągu 48 godzin od otrzymania oferty wykonania zlecenia (ze strony Wykonawcy) skutkować będzie wygaśnięciem oferty. Po wygaśnięciu, Użytkownicy mogą dalej prowadzić korespondencję mającą na celu ustalenie warunków Zlecenia.
 8. Korespondencja pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą powinna być zredagowana w czytelny i precyzyjny sposób, a jej treść powinna być zgodna z zasadami określonymi w Regulaminie. Zabronione jest ujawnianie w treści korespondencji danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (w szczególności imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów itp.).
 9. W przypadku, gdy Wykonawca zaakceptuje ofertę wykonania Usługi złożoną przez Zlecającego, a następnie zlecający potwierdzi jej aktualność, pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym dochodzi do zawarcia umowy o treści zgodnej z przyjętą ofertą. W takim wypadku Użytkownicy powinni przystąpić do czynności związanych z realizacją umowy.
 10. W przypadku gdyby Wykonawca nie stawił się w umówionym przez Użytkowników terminie na wykonanie Usługi, nie wykonał Usługi lub wykonał Usługę nienależycie, Zlecający zobowiązany jest, w terminie 48 godzin od umówionego przez Użytkowników terminu na wykonanie Usługi, zawiadomić o tym fakcie Administratora.

§ 8

 1. W ramach Portalu udostępniony jest system ocen, który służy do wystawiania Użytkownikom opinii na temat przebiegu i wykonania Usługi. Użytkownik będący stroną umowy może jednokrotnie wystawić drugiemu Użytkownikowi, będącemu stroną umowy ocenę.
 2. Treści ocen są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Portal.
 3. Ocena jest zawsze przyporządkowana do konkretnej umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść umieszczonych przez siebie ocen.
 4. Oceny powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób.
 5. Administrator, co do zasady, nie ingeruje w treści ocen. Administrator usuwa ocenę, między innymi, gdy narusza ona dobre obyczaje, narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy sprzeczna jest z zasadami określonymi w Regulaminie.
 6. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika w systemie ocen, na przykład, poprzez wystawianie nieprawdziwych ocen lub ocenianie Usług, które nie doszły do skutku.

§ 9

 1. Administrator nie jest Wykonawcą ani Zlecającym Usług. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w Regulaminie, działania Administratora są ograniczone do kojarzenia Wykonawcy i Zlecającego, celem realizacji Usług.
 2. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej ze świadczeniem Usług, w tym w szczególności za wykonanie Usług, ich jakość, terminowość, ewentualną szkodę spowodowaną wykonaniem Usług. Użytkownik zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń wobec Administratora związanych z wykonaniem Usług (za wyjątkiem roszczeń związanych z obowiązkami Administratora określonymi wprost w Regulaminie) oraz zobowiązuje się ich nie dochodzić.
 3. Administrator nie kontroluje treści umieszczonych na Kontach, nie odpowiada za ich treść, prawdziwość, przydatność, dlatego też zlecenie Usługi następuje na własne ryzyko Użytkownika.
 4. Administrator zaleca Wykonawcom uzyskać odpowiednie ubezpieczenie OC dla ich działań.
 5. Użytkownik, poprzez wyrażenie zgody na Regulamin, potwierdza, że każdy działanie prawne, którego przedmiotem są roszczenia związane z działaniami lub zaniechaniami innego Użytkownika kierowane winno być bezpośrednio wobec takiego Użytkownika.

§ 10

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wizytówki lub zablokowania Konta, w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku blokady Konta Wizytówka Użytkownika zostaje automatycznie usunięta, a Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Administratora.
 3. Administrator ma prawo do usunięcia Wizytówki, jeżeli narusza ona w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności, gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe;
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej;
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora;
  5. wprowadzające w błąd.
 4. Administrator nie odpowiada za:
  1. brak zainteresowania ofertą Użytkownika;
  2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z przepisów konsumenckich;
  3. działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych.
 5. Zabronione jest zamieszczanie w Wizytówkach, w korespondencji i ocenach treści zawierających:
  1. oferty współpracy, poszukiwania zleceń, klientów, kontaktów biznesowych, itp.;
  2. linki do zewnętrznych stron WWW;
  3. zachęty do składania ofert poza Portalem drogą korespondencji e-mail lub telefoniczną (dot. Zleceń);
  4. zachęty do skorzystania z oferty Użytkownika umieszczonej poza Portalem;
  5. słowa, wyrażenia bądź zwroty, obraźliwe, wulgarne lub naruszające powszechnie przyjęte normy obyczajowe;
  6. treści niezwiązane bezpośrednio z oferowaną Usługą;
  7. oferty pracy oraz poszukiwania pracy;
  8. propozycje wykonywania czynności zabronionych przez prawo;
  9. prywatne opinie Wykonawcy dotyczące Zlecenia lub Zlecającego;
  10. słowa, wyrażenia bądź zwroty, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi;
  11. treści zagrażające naruszeniem lub naruszające prawo, w tym dobra osobiste;
  12. wulgaryzmy, treści obraźliwe, obsceniczne lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami.

§ 11

 

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usług w ramach Portalu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub pisemnie listem poleconym na adres Administratora w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer zlecenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację zlecenia, a także dodatkowo opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Administrator zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa w punkcie 4 powyżej, Administrator zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowany w Portalu.
 8. Reklamacje opisane w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie reklamacji usług świadczonych przez Administratora. Zasady dotyczące reklamacji Usług świadczonych przez Użytkowników opisane są w § 16.

§ 12

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy użytkownikiem a Administratorem na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Administratorem umowę o świadczenie usług w ramach Portalu, poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomości email, zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto. Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie.
 3. W przypadku potwierdzenia oświadczenia, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że aktualnie Użytkownik jest w trakcie negocjacji zlecenia lub zaakceptował zlecenie, które nie zostało jeszcze wykonane. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od wykonania ostatniego zlecenia lub zakończenia negocjacji dotyczących ostatniego zlecenia, w których Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Administratora, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.

§ 13

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Zrobione.pl s.c.
 2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Administratora usług w Portalu oraz w celu świadczenia i rozliczenia przez Administratora tych usług.
 4. Dane osobowe Użytkowników są, za ich zgodą, przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora, a także świadczeniem usług przez Administratora.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszyscy użytkownicy Internetu mogą bez utworzenia Konta oraz podawania danych osobowych zapoznawać się z Wizytówkami zamieszczonymi w Portalu.
 6. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 7. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Administratora jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Administratora lub jeśli Administrator otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu niż Administrator podmiotowi.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Administratora w ramach Portalu usług w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji tych usług.
 10. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.
 11. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 12. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług Portalu.
 13. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Portal, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. 

§ 14

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Jeśli zmodyfikowane warunki są nie do przyjęcia dla Użytkownika winien on zaprzestać korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu, po wejściu w życie zmian Regulaminu, zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem.

§ 15

 1. Użytkownik rozumie i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw, zasad, przepisów i zobowiązań podatkowych, które mogą mieć zastosowanie w wyniku świadczenia Usług.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS oraz e-mail od Portalu.

§ 16

 1. W przypadku sporu pomiędzy Użytkownikami odnośnie wykonania Usług, Użytkownicy winni rozstrzygnąć spór bezpośrednio między sobą.
 2. Administrator może podjąć się mediacji pomiędzy Użytkownikami, aczkolwiek nie stanowi to jego obowiązku.

§ 17

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 • Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.
 • Zamknij